Ebay

So you’re surfing around eBay trying to find some new patches for your battle jacket and then you run into these… What do you do?

Venom (eBay translation – Wovoa)

Ebay2

Sodom (eBay translation – Wodos)

Ebay3

Opeth (eBay translation – Yidito)

Ebay5

Mayhem (eBay trasnlation – Wvahew)

ebay6

Arckanum (eBay trasnlation – Vickyuaw)

Ebay4